fbpx
Nyheter

Midlertidig ansatt i en «evighet»?

Da kan det hende at sjefen din bryter loven – og at du har rett på fast jobb.

– Arbeidsmiljølovens hovedregel er fast ansettelse, og dette er en viktig forutsetning for et trygt og godt arbeidsliv med balanserte maktforhold mellom partene, sier Vigleik M. Aas ved Arbeidstilsynet, avdeling for kommunikasjon og brukerdialog.

Samtidig kan man ansette midlertidig – på strenge vilkår, vel og merke, for det finnes en klar grense for hvor lenge arbeidstaker kan godta å være midlertidig ansatt før man kan kreve fast jobb.

Vigleik-M.-Aas-Foto-Arbeidstilsynet-aspect-ratio-9-16
Portrettbilde av Vigleik Aas

FAST ANSATT: Vigleik M. Aas ved Arbeidstilsynet understreker at Arbeidsmiljølovens hovedregel er fast ansettelse; en viktig forutsetning for et trygt og godt arbeidsliv med balanserte maktforhold. Foto: Arbeidstilsynet

Hva betyr «midlertidig ansatt»?

I 2022 var det 231.000 midlertidig ansatte i landet vårt; 8,5 prosent av alle ansatte i Norge, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

De som tilsettes midlertidig, fordi arbeidet er av midlertidig karakter, spenner over et vidt felt, opplyser Aas:

– For eksempel sesongarbeidere, hvor det bare er arbeid i en liten periode av året; her finnes det mange varianter, som bærplukkere, turistguider, arkeologer eller snøryddere.

Så kan det være prosjektarbeid, hvor det er et stykke arbeid som må løses innenfor en gitt tidsramme på et par år. Det kan være alt fra ledelse av omstillingsprosjekter i organisasjoner, restaureringer, bokskriving og arkiveringsprosjekter, blant annet.

– Det kan også være for å dekke et midlertidig behov i en produksjonsbedrift som har fått en ekstraordinært stor ordre, men som ikke ser det som sannsynlig at arbeidsmengden vil holde seg så høy over tid, forklarer Aas videre.

Når man som arbeidstaker tar oppgaver i virksomheten som erstatter arbeidet til andre som er syke eller av andre grunner har permisjon, kalles en slik midlertidig stilling for vikariat.

Det er forskjell på rettigheter for en som har en midlertidig stilling fordi arbeidet er av midlertidig karakter, og den som vikarierer for noen, opplyser Aas:

– Den som har en midlertidig stilling, fordi arbeidet er av midlertidig karakter, har krav på fast ansettelse etter fire sammenhengende år i den midlertidige stillingen.

– Den som vikarierer for noen, har krav på fast ansettelse etter tre sammenhengende år som vikar.

Fakta: Fast ansettelse: Dette sier loven

 • Tre år: Arbeidstakere som er midlertidig ansatt som vikar, har krav på fast ansettelse dersom de har vært vikar i mer enn tre år sammenhengende.
 • Fire år: Arbeidstakere som er ansatt i stillinger av midlertidig karakter, som sesongarbeid og prosjektarbeid, har krav på fast ansettelse dersom arbeidsforholdet varer lenger enn fire år.
 • Kombinasjon: En arbeidstaker har krav på fast ansettelse dersom hen har vært ansatt i arbeid av midlertidig karakter kombinert med vikariat i en sammenhengende periode på mer enn tre år.

Kilder: Arbeidstilsynet: Midlertidig ansettelse / Arbeidsmiljøloven: Fast og midlertidig ansettelse

Fakta: Unntak: Statsansattloven

Ubestemt tid er ulovlig

Det er viktig å vite at et vikariat ikke kan forlenges «på ubestemt tid».

– Loven krever at en midlertidig avtale skal være tidsbegrenset. Dersom arbeidsavtalen sier «på ubestemt tid» er arbeidsforholdet per definisjon fast, sier Aas.

Men hva om man er fast ansatt i en fast helgestilling, men i tillegg må jobbe hyppig som ringevikar når arbeidsgiver har behov for ekstrahjelp utenom helgestillingen?

Det vil nødvendigvis ikke være ulovlig, opplyser Siri Falch-Olsen, partner og leder for faggruppen arbeidsrett hos advokatfirmaet Ræder:

– Men for at dette skal være lovlig og i tråd med reglene om midlertidig ansettelse, er det et krav at ekstravaktene dekker et midlertidig, altså tidsbegrenset, behov, og at arbeidsgiver ikke dekker opp et permanent behov for arbeidskraft på denne måten, sier Falch-Olsen.

Siri-Falch-Olsen-Foto-Raeder--aspect-ratio-9-16
Portrettbilde av Siri Falch

FLERE VIKARER?: Kan nytt regelverk for innleie fra bemanningsforetak føre til økt bruk av midlertidig ansettelse? Enkelte mener det, sier Siri Falch-Olsen, partner og leder for faggruppen arbeidsrett hos advokatfirmaet, Ræder. Foto: Ræder

Samtidig finnes det eksempler på situasjoner hvor arbeidsgivere kan ha gått for langt i å definere et arbeid som midlertidig, når det egentlig er et langvarig og stabilt behov for arbeidet i virksomheten, påpeker Aas.

Norge med lavest andel i Norden

Internasjonale tall har tidligere vist at Norge er blant landene med ganske lav andel midlertidige ansettelser. Men er det fremdeles slik?

EU sitt statistikkbyrå, Eurostat, har ikke publisert tall over midlertidig ansatte for året 2022 ennå, men ifølge tallene for 2021, hadde Norge en lavere andel midlertidig ansatte enn de fire andre nordiske landene, på ni prosent.

 • Av de nordiske landene hadde Sverige og Finland høyeste andel; henholdsvis 15 og 16 prosent.
 • Sammenlignet med alle EØS-landene, lå Norge rett under medianen i 2021.
 • Av EØS-landene med lavere andel enn Norge, dominerer øst-europeiske land: De baltiske landene har for eksempel svært få midlertidig ansatte – lavere enn tre prosent i 2021.

Mange av de store landene hadde høyere andel enn Norge, for eksempel:

 • Tyskland, med 11 prosent
 • Frankrike og Polen, begge med 15 prosent
 • Italia, med 16 prosent
 • Spania, med 25 prosent
 • Samlet sett i EU i 2021 var det i gjennomsnitt 14 prosent midlertidig ansatte.

* Norge og de andre landene i EØS-området gjennomfører AKU i tråd med det samme regelverket. De ulike landenes resultater fra AKU er samlet i EU sitt statistikkbyrå, Eurostat, sine databaser, inkludert midlertidig ansatte.

 

Fakta: Nye regler for innleie

 • Regjeringens nye regler, som trådte i kraft 1.april, 2023, medfører endringer blant annet i arbeidsmiljøloven, statsansattloven og forskrift om innleie fra bemanningsforetak.
 • Innstrammingen går ut på at adgangen til innleie “når arbeidet er av midlertidig karakter” oppheves.
 • Forslaget innebærer at innleie i praksis først og fremst vil være aktuelt ved reelle vikariater.
 • Målet er å sikre hele og faste, direkte ansettelser som bygger opp under et topartsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i virksomheten, uten bemanningsforetak som mellomledd.
 • I tillegg opprettholdes dagens adgang til innleie etter avtale med de tillitsvalgte dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

Kilder: ArbeidstilsynetArbeidsmiljøloven § 14-12

Konsekvens av nytt regelverk

Om andelen midlertidig ansatte kommer til å øke eller minke i Norge i løpet av de neste årene, vil verken Aas eller Falch-Olsen mene så mye om.

Regjeringen er imidlertid svært tydelig på at faste stillinger er det beste for arbeidstakerne, understreker Aas:

– Det er derfor grunn til å tro at en eventuell økning i bruk av midlertidige stillinger vil bli møtt med politiske mottiltak, sier han.

Falch-Olsen peker samtidig på Regjeringens nye regelverk for innleie fra bemanningsforetak, som trådte i kraft 1.april, 2023.

Ifølge advokaten er det enkelte parter som har tatt til orde for at dette kan føre til økt bruk av midlertidig ansettelser. Dette fordi adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak har samsvart med adgangen til å ansette midlertidig, presiserer hun.

– Når adgangen til innleie fra bemanningsforetak strammes inn, er det en del som mener at vi kan få en økning av direkte midlertidige ansettelser ettersom virksomheter får en snevrere adgang til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak, sier Falch-Olsen, og legger til:

– Om dette vil skje, gjenstår å se med det nye innleieregelverket.