fbpx
Kommentar

Slik blir du en attraktiv arbeidsgiver

Arbeidsgivere bør bruke kompetansebevisstgjøring som virkemiddel for å gjøre seg attraktive. Men gjør de dette?

Dette er en kommentar

Den gir uttrykk for debattforfatterens analyser og meninger.

Kontinuerlig omstilling, endring og utvikling preger de fleste bransjer og sektorer i dagens arbeidsliv. Parallelt med konkurranse om arbeidskraften og fokus på kompetanseutvikling, skjer det imidlertid også nedbemanninger og fenomener som «quiet quitting»; folk som slutter mentalt, men som velger å bli. I denne situasjonen er økt fokus på kompetanse og kompetansebevisstgjøring ikke bare viktig for den enkelte, men også for ledere og ikke minst for arbeidsgivere. Mange arbeidsgivere tar ikke dette ansvaret seriøst nok. Derfor er det veldig bra at Samfunnsviterne er sitt ansvar bevisst og tilbyr dette til sine medlemmer.

Fire gode grunner til at kompetansebevisstgjøring er viktig for deg

For det første fordi behovet for livslang læring og kontinuerlig utvikling har økt. Det kan være kort vei fra alle mulighetene livslang læring byr på, til en opplevelse av kompetansestress. Det å være bevisst den kompetansen du allerede har fra jobb, studier, verv, interesser eller livserfaring for øvrig, gir et godt utgangspunkt for å ønske seg mer utvikling og læring. Husk at vi bare er bevisst 10–15 prosent av det vi faktisk kan og det potensialet vi har. Du kan mer enn du tror!

For det andre skaper en god kompetansebevissthet økt trygghet. Ansettelsestrygghet er, og har alltid vært, viktig. Men i dagens omskiftelige arbeidsliv er kanskje kompetansetrygghet den viktigste tryggheten du kan ha. Det å vite at du har kompetanse som gjør at du er attraktiv på arbeidsmarkedet, enten internt eller eksternt, er derfor helt sentralt.

For det tredje vil en god oversikt over din egen kompetanse gjøre det lettere for deg å ta valg videre, enten det gjelder egen utvikling eller om du skal skifte jobb på kort eller lengre sikt. Jeg har holdt mange jobbsøkerkurs med opplæring i ferdigheter og teknikker for å søke jobb i det formelle og uformelle markedet. Et sentralt budskap på disse kursene er at det er fullt mulig å bli så god på teknikk og «salg» at du kan ende opp i helt feil jobb. Så før du tenker på teknikker, må du ha god oversikt over egen kompetanse, egne mål og egen motivasjon.

For det fjerde har kravet til selvledelse og aktivt medarbeiderskap økt. Vi må alle sitte i førersetet i eget liv og arbeidsliv og ta aktive og bevisste valg. Vi må som enkeltindivider ta ansvar for vår egen kompetanse, vi må være motor og driver i vår egen utvikling.

Vi må alle sitte i førersetet i eget liv og arbeidsliv og ta aktive og bevisste valg.

Tre gode grunner for å tilby kompetansebevisstgjøring til de ansatte

Selv om hver enkelt av oss har mye ansvar for vår egen kompetanse og utvikling, så betyr ikke det at arbeidsgivere og ledere ikke skal bidra. Arbeidsgiver har et ansvar, ofte gitt til HR, for å sette den enkelte medarbeider i stand til å forvalte sin egen kompetanse. Det er tre gode grunner for at arbeidsgivere, HR og ledere bør satse på slik kompetansebevisstgjøring.

For det første for å være en attraktiv arbeidsgiver som evner å tiltrekke, rekruttere, utvikle og beholde de riktige medarbeiderne med rette kompetansen. Å være opptatt av den enkeltes faglige og personlige utvikling, er det viktigste tiltaket for å være en attraktiv arbeidsgiver.

For det andre for å være en god arbeidsgiver i krevende tider. De fleste virksomheter vil oppleve perioder med krav til effektivisering, omstillinger og kanskje nedbemanninger. Slike prosesser utfordrer både ledere og ansatte. Det å tilby kompetansebevisstgjøring for å trygge og sette de ansatte i stand til å møte endringer med mer selvtillit og mestringstro, er et godt tiltak og virkemiddel i slike prosesser.

For det tredje for å bedre prestasjonsevnen, øke omstillingsdyktigheten og skape gode resultater. Det er kompetanse som er virksomhetens viktigste ressurs og innsatsfaktor. Det betyr at individuell og kollektiv læring må være den viktigste prosessen i alle virksomheter. Spørsmålet «tenk om VI visste hva vi vet til sammen» burde være et sentralt spørsmål i alle virksomheter.

- Bli en attraktiv arbeidsgiver

Det er en kontinuerlig kamp om arbeidskraften, eller mer presist, det å ha riktig og tilstrekkelig kompetanse for å dekke nåværende og fremtidige virksomhetskritiske behov. For å bli eller forbli en attraktiv arbeidsgiver, må den enkeltes kompetanse og potensiale derfor tas på alvor. Den må mobiliseres, utvikles og dyrkes til beste for den enkelte og for virksomheten. Det forundrer meg at vi ikke bruker mer tid på den viktigste ressursen som finnes i virksomhetene, den kompetansen og det potensialet folk har. Hver enkelt av oss MÅ tar mer ansvar for egen kompetanse og ledere MÅ være mer interessert i den enkeltes faglige og personlige utvikling. Arbeidsgiver gjennom HR MÅ legge til rette for, og ansvarliggjøre, egne medarbeidere og ledere slik at de kan ta det ansvaret de har. Konkurransen om arbeidskraften er stor og økende – min anbefaling er å melde seg på i den konkurransen.

Jon Fredrik er statsviter og høyskolekandidat, samt at han har etterutdanning i livsfaseorientert personalpolitikk. Han har holdt en rekke foredrag og seminarer for Samfunnsviterne om kompetansebevisstgjøring, karriereutvikling og jobbsøking. Jon Fredrik jobber i Impaktor AS og er medforfatter av boken «Endringsnøkkelen, en praktisk håndbok i endringsarbeid for offentlig sektor».  

Samfunnsviterne samarbeider med Impaktor, og de leverer digitale kurs til medlemmer i Samfunnsviterne.