fbpx
Nyheter

Full seier om kontoransattes arbeidstid!

Arbeidsretten har gitt fullt medhold til arbeidstakernes søksmål om kontoransattes arbeidstid i kommunesektoren. En enstemmig Arbeidsrett har fastslått at det er tariffstridig å ensidig øke arbeidstiden ved kommunesammenslåinger.

Samfunnsviterne og andre Akademikerforeninger har som partshjelpere støttet søksmålet fra Fagforbundet og Delta, og kan konstatere en viktig seier.

Kontoransatte i de saksøkte kommunene Ålesund, Orkland og Heim vil nå ha rett på etterbetaling siden de ikke fikk betalt lunsjpause i 2020. De tre kommunene må reversere endringene av arbeidstiden, til det som gjaldt før sammenslåing. KS, som også var saksøkt, pålegges å sørge for dommens etterlevelse.

– Dette er en viktig prinsipiell seier som har stor betydning for våre medlemmer. Disse jobber ofte nettopp i kontoradministrasjonen, og mange er berørt av kommunesammenslåinger. Kommunesammenslåinger endrer ikke våre medlemmers tariffestede rettigheter, så dette er vi helt enig med Arbeidsretten i, konstaterer advokat Åse Marie Eliassen som var en av sakens prosessfullmektiger i Arbeidsretten.

Fakta: Dommen i et nøtteskall

Arbeidsrettens dom av 16. november innebærer at kontoransatte ikke ensidig kan pålegges økt ordinær arbeidstid i forbindelse med kommunesammenslåing.

Kontoransattes arbeidstid i kommuner eller fylkeskommuner som skal slås sammen, har tvert imot et tariffrettslig vern mot ensidige endringer.

Dommen innebærer at gjeldende arbeidstidsordninger for kontoransatte, for eksempel betalt lunsjpause, skal opprettholdes uendret etter sammenslåing. Den ordinære arbeidstiden kan ikke økes som følge av en kommunesammenslåing.

Partene lokalt kan avtale en kompensasjon mot å øke den ordinære arbeidstiden for kontoransatte etter en kommunesammenslåing, men dette er frivillig og forutsetter at alle berørte lokale parter er enige.

Bakgrunnen for tvisten

I forbindelse med kommunesammenslåingene i januar 2020 ble alle nye kommuner og fylkeskommuner pålagt av KS å innføre 37,5 timers ordinær arbeidstid med tillegg av lunsjpause for alle kontoransatte, uavhengig av hvilken arbeidstid som gjaldt i de respektive kommuner før sammenslåing.

Ifølge KS var de nye kommunene nyetablerte juridiske enheter som var forpliktet til å innføre 37,5 timers arbeidsuke for alle kontoransatte, og dette innebar at tidligere arbeidstidsordninger ikke kunne overføres til en ny kommune.

Samfunnsviterne og andre foreninger mente standpunktene til KS var i strid med Hovedtariffavtalen. Etter å ha forsøkt å oppnå enighet i tvistemøter i den enkelte kommune og deretter med KS, møttes partene til dyst i Arbeidsretten. Mandag 16. november kom dommen som ga fullt medhold til våre krav.

Dommens betydning

Alle kontoransatte i en sammenslått kommune har krav på å få reversert eventuelle økninger av den ordinære arbeidstiden, tilbake til det som gjaldt før sammenslåing.

Det skal videre foretas en etterbetaling for den økte arbeidstiden så langt i 2020.

Hvis arbeidsgiver ønsker lik ordinær arbeidstid for kontoransatte fremover, kan lokale tillitsvalgte og arbeidsgiver forhandles om dette på frivillig grunnlag. Eventuell kompensasjon før økt arbeidstid fremover i tid og etterbetaling for tariffstridig økt arbeidstid så langt i 2020, er to forskjellige forhold og skal holdes adskilt.

Det tariffrettslige vernet innebærer at nye arbeidskontrakter etter en sammenslåing som omtaler arbeidstid på en mer utrygg eller ugunstig måte, vil være tariffstridige. Dette inkluderer innføring av «for tiden-forbehold», eksempelvis hvis rett til betalt lunsj er erstattet med «pt betalt lunsj».

En mann som holder armene opp i luften

En enstemmig Arbeidsrett har fastslått at det er tariffstridig å ensidig øke arbeidstiden ved kommunesammenslåinger Foto: Japheth Mast/unplash

Betydning langt ut over de saksøkte kommuner

Arbeidsrettens dom kan ikke ankes, og får betydning langt ut over de tre saksøkte kommunene. Alle kommuner og fylkeskommuner som etter sammenslåing ensidig har pålagt ansatte økt ordinær arbeidstid i strid med tariffavtalen, må innrette seg etter dommen, som vil være førende også for fremtidige kommunesammenslåinger.

Dommen har betydning ut over situasjoner med kommunesammenslåing, ved at den inneholder viktige avklaringer om forståelsen av hovedtariffavtalens arbeidstidsregler.

Har du spørsmål til Arbeidsrettens dom og betydningen av den, kontakt oss via bistand@samfunnsviterne.no 

Les dommen på Arbeidsrettens nettside.