fbpx
Samfunnsviterne mener

Vedtatt statsbudsjett løser ikke problemet

Da de lange forhandlingene mellom SV og regjeringspartiene omsider var over ble det en underlig innretning på neste års statsbudsjett. Samfunnsviterne støtter regjeringens mål om økt omfordeling for å styrke samfunnets sosiale bærekraft, men virkemidlene rammer fortsatt vanlige folk, stikk i strid med lovnadene fra valgkampen.

Rettferdig skatt

Norge har en sammenpresset lønnsstruktur, og det er bra. Økt omfordeling og mindre ulikhet er blant de viktigste forutsetningene for et sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig samfunn. Likevel øker ulikheten i landet vårt raskt. Det er imidlertid ikke «høytlønnede» akademikere ansatt i offentlig sektor som driver utviklingen. Likevel er også denne gruppa blant dem som får økt skatteregning til neste år. Finansminister Vedum bør heller se til de store private formuene, arv, virkelig høye lønnsinntekter og andre utviklingstrekk som bidrar til økte forskjeller.

Samfunnsviterne mener at en reell omfordeling må ta utgangspunkt i de store ulikehetsdriverne; store private formuer som går i arv har skapt en ny «adel» av unge arvinger. Faktisk har to tredjedeler av Norges hundre rikeste arvet sine formuer. Det er derfor positivt at budsjettforliket fokuserer på skattetilpasning både nasjonalt og internasjonalt, og vil jobbe for å forhindre at de største formuene undras skatt. I tillegg er det lovende at det i statsbudsjettet fra 2023 skal legges frem beregninger for formuesulikheten i Norge, hvor det også tilstrebes at formuesobjekter som i dag undervurderes i formuesstatistikken inngår med sin reelle markedsverdi. Like fullt føres mye av regningen tilbake til folk med boliger med verdi over 10 millioner. Det vil si at mange som eier en vanlig familiebolig i Oslo og i andre norske byer faller utenfor regjeringens definisjon av de vanlige folkene som skulle prioriteres i denne omgang. Heller ikke vanlige studenter tilgodeses med noen økt studiestøtte, til tross for fagre ambisjoner i valgkampen.

Positivt for sårbare

Det er gledelig at budsjettforliket tilgodeser de mest sårbare i samfunnet. Barnetillegget for uføre gjeninnføres slik det var før Solberg-regjeringen gjennomførte sine kutt. Det samme gjelder friinntekten for uføre og brillestøtte for barn. Regjeringen setter også i gang en utredning av status for tannhelsetjenestene i Norge, med mål om å sikre at tannhelsetjenestene blir likestilt med andre helsetjenester.

Samfunnsviterne mener det er mye positivt å spore i budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV, ikke minst på fordeling. Vi savner imidlertid mer målrettede tiltak mot de aller rikeste. Forskjeller i samfunnet reduseres ikke av at skatteregningen skyves over på vanlige folk.