fbpx
Samfunnsviterne mener

Teknologien trenger ikke-teknologene

Målet med nye digitale systemer bør være å forenkle livet til brukerne av tjenestene og gjøre tjenesteproduksjonen mer effektiv. Men foregår den digitale satsingen på riktige premisser?

Innføringen av den såkalte helseplattformen ved St. Olavs Hospital HF har vært en mediesak i flere måneder. Implementeringen har vist seg å være utfordrende, noe som har skapt stor frustrasjon blant de ansatte.

Det norske helsevesenet angår imidlertid oss alle. Så når digitale systemer ikke fungerer tilstrekkelig, skaper det stor frustrasjon og uro både hos pasienter, pårørende og de ansatte som på ulike måter forholder seg til helsetjenesten.

Det samme gjelder andre digitale brukertjenester som velferdsstaten skal levere på. Hva kan gjøres for en mer sømløs implementering av ny teknologi? Vi i Samfunnsviterne mener at svaret er involvering av ansatte og av ikke-teknologer.

La samfunnsvitere bidra

Å innføre store systemer vil alltid føre til noen bulker på veien, men hadde man hatt samfunnsviter-brillene på, er det lett å se at nye digitale løsninger overselges av leverandører og eiere for å få innpass i virksomheter.  Teknologer og økonomer er gode på sine områder, men det trengs samfunnsvitere som kan bidra til at det bygges systemer som skal brukes av og for mennesker.

Et viktig premiss er altså å ha ansatte med ulike fagbakgrunner når nye digitale systemer skal innføres, enten det er helseplattformen, Nav, eller i andre virksomheter. Like viktig er det å håndtere de utfordringene som oppstår ved selve innføringen av nye systemer. Det brukes gjennomgående for lite tid på å planlegge innføringen av systemene, samtidig som involveringen av ansatte ikke er prioritert.

Brukerinvolvering er noe Byantropologene er bevisste på i sitt arbeid. De er samfunnsvitere som hentes inn i større prosjekter for å sikre at det som bygges passer inn i et fellesskap og er designet for menneskene som skal bo eller benytte seg av det som bygges. Har vi noe å lære her?

Teknologer og økonomer er gode på sine områder, men det trengs samfunnsvitere som kan bidra til at det bygges systemer som skal brukes av og for mennesker.

- Involvering er avgjørende

Smidighet er en nøkkel ved innføringen av enkle systemer i en organisasjon, altså at det legges til rette for å ta en eller få enheter av gangen. En må ha god og tett dialog med de som skal benytte systemet, og en må være tilgjengelig for feilretting. Denne gode dialogen skaper både tillit og lojalitet hos brukerne, noe som selvsagt også minimerer risikoen for feil.

Ved innføringen av større og mer komplekse systemer, som Helseplattformen, mener Samfunnsviterne at tverrfaglig kompetanse i utviklingen av risikoanalysen er avgjørende for å minimere feil og avvik. Systemet innføres da i dialog og samspill, og ikke som en top down avgjørelse. I tillegg til et bredere kompetansegrunnlag, er det nemlig avgjørende å lytte til ansatte og tillitsvalgte. De ansattes representanter sitter med førstehåndskjennskap til hvordan systemer brukes og forstås internt. Dette er det motsatte av å tre nye systemer over hodet på folk. Når man nå snakker varmt om tillitsreform i offentlig sektor, mener Samfunnsviterne at slik involvering må være en selvfølge.

Involver ansatte og tillitsvalgte i planleggingen. Ikke la testing og feilrettingen gå utover ansatte som er brukere av systemene. Legg til rette for tverrfaglig utvikling og la oss som ser helheten bidra.

Bruk kompetansen til våre medlemmer!