fbpx
Samfunnsviterne mener

Gamle fag, nytt innhold

Khrono kunne den 6. februar melde at færre velger å studere de klassiske disiplinfagene innenfor humaniora. Tradisjonsrike studieretninger som norsk, historie og språkfag er altså taperen i kampen om studentene.

Samfunnsviterne er glade for å se at de store universitetene i denne situasjonen tar ansvar for stadig å utvikle fagene og å gjøre dem mer arbeidslivsrelevante. Dette er noe vi som fagforening lenge har tatt til orde for.

Vi må erkjenne at verden har endret seg og at studenter i dag ønsker å velge tryggere og med tettere kobling til arbeids- og næringsliv.  Dette er bra både for den enkelte student og for arbeidslivet som i flere bransjer opplever et kompetansegap.

Samfunnsviterne mener at det skal være plass for også å rendyrke de klassiske disiplinfagene, men kanskje det ikke vil være det riktige utdanningsvalget for like mange som det har vært. Disiplinfagene innen samfunnsvitenskap og humaniora vil fortsatt være viktige i fremtiden, men mange samfunnsvitere og humanister opplever lite samsvar mellom innholdet i studiene og de oppgavene de blir satt til å gjøre når de skal inn i arbeidslivet. Dette er en realitet vi må ta innover oss når vi dimensjonerer studietilbudet.

Studenter må derfor tilbys flere tverrfaglige og arbeidslivsrelevante studieprogrammer enn i dag, med større fokus på de utfordringene vi som samfunn vil møte i årene som kommer. Teknologi og bærekraft bør derfor inn i kombinasjon med de klassiske fagene for å gjøre utdanningsløpet mer fremtidsrettet og praksisnært. Slik blir det også mer relevant for arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor.

Vi må tørre å ta debatten om hvor mange som har utbytte av å ta en master i de klassiske universitetsfagene. Skal fagene bli mer attraktive, kommer vi nemlig ikke unna at de også må gjøres mer eksklusive – uten at det er gitt hvordan en riktig dimensjonering vil se ut. Inntil det skjer må universitetene svare på studentenes krav om mer arbeidslivsrelevans i studieprogrammene, slik at samfunnsvitere og humanister fortsetter å spille en viktig rolle i møte med samfunnsutfordringene vi skal løse.